นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 23 guests online
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITAแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


ชื่อเว็บไซต์  :  https://itas.nacc.go.th/go/iit/276ywk หรือ   สแกน QR CODE ด้านล่าง
(การเข้าระบบเพื่อไปตอบแบบสอบถามโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน13 หลัก)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITAแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


ชื่อเว็บไซต์  :  https://itas.nacc.go.th/go/eit/276ywk หรือ   สแกน QR CODE ด้านล่าง
(การเข้าระบบเพื่อไปตอบแบบสอบถามโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน13 หลัก)

This Category is currently empty