copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ  2560 download
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ  2561 download


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


This Category is currently empty