นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 16 guests online
ข้อบัญญัติอบต.วังแดง
28/03/2566 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  รายละเอียด

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2560 
 รายละเอียด

อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พ.ศ. 2560  รายละเอียด

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตลายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พ.ศ. 2548  รายละเอียดกฎระเบียบกระทรวงพระราชบัญญัติ


 

This Category is currently empty