ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

ข้อบัญญัติอบต.วังแดง
13/12/2560 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2560  รายละเอียด

27/12/2560 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พ.ศ. 2560  รายละเอียด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศ กอบต.จังหวัดอุตรดิตถ์หรือประกาศ ก.อบต

 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  รายละเอียด

 ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯฉบับที่2พ.ศ.2561  รายละเอียด

 ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกฯพ.ศ.2561  รายละเอียด

 ประกาศมาตรฐานโครงสร้างส่วนราชการพ.ศ.2562  รายละเอียด

 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นฉบับที่2พ.ศ.2562  รายละเอียด

 ประกาศหลักเกณพ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างฯฉบับที่5พ.ศ.2561  รายละเอียด

 มาตรฐานโครงการสร้างราชการพ.ศ.2563  รายละเอียด

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครู62  รายละเอียด

 ระเบียบ,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 กฎกระทรวงเครื่องแต่งกายฉบับ2  รายละเอียด

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอปท. ปี2562  รายละเอียด
 
 รวมเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  รายละเอียด

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิจ่ายเงินฯ(ฉบับที่4)พ.ศ.2561  รายละเอียด

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่่ายในการเดินทางไปราชการ(เพ่ิมเติมฉบับที่4)พ.ศ.2561  รายละเอียด

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบบที่1พ.ศ.2555  รายละเอียด

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของอปทพ.ศ.2562  รายละเอียด

 ระเบียบงานสารบรรณฉบับที่1พ.ศ.2526  รายละเอียด

 ระเบียบและกฎหมายบริหารงานบุคคล(รวมฉบับที่2)  รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

ข้อสังเกตุการตรวจสอบด้านการเงิน  รายละเอียด

แนวทางการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  รายละเอียด

แนวทางการอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศพ.ศ.2562  รายละเอียด

แนวทางดำเนินการกรณีคดีขาดอายุความพ.ศ.2562  รายละเอียด

แบบสัญญาตามพรบจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียด

หนังสือสั่งการซักซ้อมแนวทางการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  รายละเอียดวีดีโอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ข้อสังเกตุการเงินปี63  รายละเอียด

วีดีทัศน์การบรรยายเรื่องกจ้างเหมา