copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 ายละเอียด   

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ายละเอียด   

Smileระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ายละเอียด    

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)จึงแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญญัติแนบด้วยประกาศนี้ เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง จัดทําขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วัน

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]
  • Smileรางวัลผลงานโดดเด่น  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง     อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  download ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ : Smile27/01/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 265 kB]

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

09/10/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ายละเอียด 

05/08/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ายละเอียด 

30/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ ายละเอียด 

22/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ ๔,๒๖๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ายละเอียด 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

02/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

02/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download Smileข่าวประชาสัมพันธ์

Hits: 0
เครือข่ายผู้ก่อการดี อบต.วังแดง สสอ.ตรอน รพ.สต.วังแดง และรพ.ตรอน ขับเคลื่อนงานป้องกันเด็กจมน้ํา ณ คลองส่งน้ํา ฯ บริเวณหน้า อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
วันพุธที่ 3 มี.ค. 2554 เวลา 10.00 น. อบต.วังแดง เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานป้องกันเด็กจมน้ํา โดยจัด กิจกรรมซ้อมแผนเด็กจมน้ํา พร้อมฝึกทักษะช่วยเหลือป้องกันเด็กจมน้ําตามแนวคิด “ตะโกนโยน ยื่น” การช่วยฟื้นคืนชีพ การโทรฉุกเฉิน 1669 ให้กับครูและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิทยากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง กิจกรรมจัดขึ้น ณ คลองส่งน้ําชลประทาน บริเวณหน้า อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 1
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกจับงูให้ชาวบ้านเมื่อวันที่ 19 ก.พ.59 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ให้ช่วยจับงู บริเวณสวนของชาวบ้าน เป็นงูเหลือม 1 ตัว และนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป


Hits: 2
02/02/64 เวลา 15.00น. นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ได้มอบหมายให้ รองนายก,จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาไฟป่าและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื่นที่อำเภอตรอน ณ ห้องประชุม อบต.น้ำอ่าง


Hits: 2
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นำโดย รองปฎิญญา ท่านปลัดวีระ ผอ.กองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับปลัดโกศล ปลัดอำเภอตรอน ท่านผู้ใหญ่สุชัญญา หมู่ที่ 10 การร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตรอน กรณีการเผาถ่าน และเผาขยะในพื้นที่ ม.10


Hits: 4
14/01/2564 กองสาธารณสุข และ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ ซึ่งทางคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามข้อสั่งการจากการประชุมได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้มีข้อสั่งการให้ปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ และกลับมาเปิดเรียนปกติในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิ เกิดประสิทธิผล ต่อไป โดยได้มีมาตรการให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอ ตรอน จำนวน ๒๑ แห่ง ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังฯ ดังนี้ ๑.มีการกำหนดทางเข้า-ออกโรงเรียน ที่ชัดเจน ๒.มีการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ๓.มีจุดล้างมือ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ๔.มีมาตรการให้ใส่ Mask ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ๕.มีการใช้งานแอปพลิเคชั่น (ไทยชนะ) หรือสมุดบันทึกข้อมูล ๖.มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่ง ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ๗.มีการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยมีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย ๑-๒ เมตร/คน ๘.มีการทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์ต่าง ๆ จุดสัมผัสเสี่ยงทั้งก่อนเรียน-และหลังเลิกเรียน


Hits: 1
8/01/2564 ขอขอบคุณผู้บริหารฟาร์มประเสริฐอุตรดิตถ์ยาและอาหารสัตว์ ที่มามอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จำนวน 135 ชุด โดยมีนายปฏิญญา ทองนวม รองนายก และนายถาวร เทศเอม รองประธาน เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้


Hits: 9
08/01/2564 ระหว่างเดือน มกราคม 2564  อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506


Hits: 2
07/01/2564 คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ห้องประชุม อบต.วังแดงHits: 3
06/01/2564 กองสาธารณสุขฯ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 โดยได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านหัวดานร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 8


Hits: 0
อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด อำเภอตรอน จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day ของอำเภอตรอน ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน เมื่อเสร็จจากการทำกิจกรรม Big Cleaning day ณ อำเภอตรอน แล้วทุกคนมาร่วมกันทำกิจกรรม ณ อบต.วังแดง โดยเน้นทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่บริการประชาชนและพื้นที่ผิวสัมผัส เช่น ประตู หน้าต่าง จุดบริการประชาชน เป็นต้น ต่อไป

 
Read more...