นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery
Home » ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดงผ่านการประเมิน
Back to Category Overview

In total there are 548 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.301
  SlideShow: Start

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดงผ่านการประเมิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดงผ่านการประเมิน
Description:  
Date: 14-02-2022 15:07:00
Hits: 6
Rating: No Votes
Filesize: 107,83 KB (400 x 300 px)
Author:
admin
Picture Rating
Please login first...
Comment


sm_smile.gif sm_cool.gif sm_biggrin.gif sm_wink.gif
sm_none.gif sm_mad.gif sm_sad.gif sm_dead.gif

BBCode is on.

 
 
Send to Friend
Please login first...

Back to Category Overview
Home » ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดงผ่านการประเมิน

In total there are 548 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.301

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810