copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
::post new topic::
admin
Visitor
 
อบต.วังแดงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - 2012/01/10 16:37 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้กำหนดจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักความสามัคคีเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และตามคำขวัญประจำวันเด็กแห่งชาติที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบแก่เด็กในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่า "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” จึงขอเชิญชวนเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองนำลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ตามวันและเวลาดังกล่าว
  reply | quote
::post new topic::